BENVIG HEAT TRANSFER - Our roots are in the Czech Republic, but we work internationally.
phone
Telefoon
+420 412 590 511
phone
E-mail
info@benvig.cz

BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o.

Bewerkingscentrum met cnc-freesmachines en bevinningsmachines

Experts in de wereld van olie, gas en energie

Turn-key leveringen

Experts in warmte-uitwisseling

REGELS VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Binnen het bedrijf BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o., – met de statutaire zetel te Děčínská 288, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, en Id. nr.: 14867125 – hechten we gezamenlijk zeer veel waarde aan het vertrouwen dat u ons geeft om met uw persoonsgegevens om te gaan, waaronder naam, contactgegevens, woonplaats, et cetera. We zijn daarom vanzelfsprekend begaan met de manier waarop met uw privacy wordt omgegaan en hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Hiervoor hebben wij de onderstaande regels aangenomen, die we bij dezen graag met u delen.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens, alsook onderstaande regels, zijn in volledige overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de "AVG").

Onze onderneming verwerkt uw persoonsgegevens correct en transparant en alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij verwerken uw gegevens in de mate dat dat nodig is overeenkomstig met het doel waarvoor ze worden verwerkt. We streven ernaar om gegevens zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk te verwerken, en niet langer dan de periode waarvoor ze benodigd zijn. We beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde of illegale verwerking of misbruik en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Het is ons streven dat u weet welke gegevens we over u verzamelen, wat we ermee doen en hoe ze beveiligd zijn, hoe lang we ze bewaren en, indien van toepassing, aan wie ze zijn doorgegeven. Daarnaast willen we dat u via deze pagina geïnformeerd wordt met wie u contact kunt opnemen als u twijfelt aan een verwerking. We kunnen u adviseren over wat u kunt doen en waar u terecht kunt met een klacht over onze procedures. Mocht een woord of definitie uit deze regels niet duidelijk zijn, dan kunt u onderaan deze pagina terecht bij de begrippenlijst die we voor u hebben opgesteld.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geven de toepasselijke wettelijke voorschriften diverse rechten aan de betrokkene van een verwerking. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen bij de beheerder of verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens, om de persoonlijke gegevens te corrigeren en te wijzigen, om de persoonlijke gegevens te wissen, om de verwerking van de persoonlijke gegevens te beperken, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om bezwaar te maken en het recht om zich tot de toezichthoudende autoriteit (Úřad pro ochranu osobních údajů – Tsjechische autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke gegevens) te wenden. Deze rechten worden onderstaand verder toegelicht.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens: u krijgt het recht op informatie over het feit of ons bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt, en als dat het geval is, hebt u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Indien er ongerechtvaardigde, onredelijke of herhaalde verzoeken om dergelijke informatie zijn gedaan, kan ons bedrijf een redelijke vergoeding eisen voor het verstrekken van dergelijke informatie en persoonlijke gegevens, of zelfs een dergelijk verzoek afwijzen. Dit geldt ook voor de uitoefening van het andere recht van de betrokkene.
 • Recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens en wijziging van onvolledige persoonsgegevens: indien u vermoedt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u verwerken, heeft u recht op correctie en wijziging. Daarop voeren wij, na bestudering van de technische mogelijkheden, een dergelijke wijziging van de gegevens zonder onnodige vertraging uit.
 • Recht op verwijdering: als u vraagt om een deel van uw persoonsgegevens te verwijderen, zijn wij bereid om u tevreden te stellen op voorwaarde dat deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgesteld, of dat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en dat er geen gerechtvaardigde redenen zijn voor een dergelijke verwerking. Het spreekt voor zich dat de verwijdering plaatsvindt indien onze onderneming daartoe wettelijk verplicht is of indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens: indien u vraagt om beperking van de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van ontoegankelijkheid, tijdelijke verwijdering of bewaring van de gegevens, zal ons bedrijf precies die handelingen verrichten die nodig zijn voor de juiste uitoefening van het door u geclaimde recht.
 • Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens: indien u uw persoonsgegevens aan een derde wilt doorgeven, kunt u gebruik maken van uw recht op de overdraagbaarheid van de gegevens en kan ons bedrijf deze op uw verzoek doorgeven. Gelieve er rekening mee te houden dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen indien de rechten en vrijheden van andere personen door de vervulling van dit recht worden aangetast.
 • Recht om bezwaar te maken: het recht om bezwaar te maken kan worden ingezet tegen een dergelijke verwerking van de persoonsgegevens, waarvan de juridische reden de noodzaak is voor het vervullen van een taak in het algemeen belang of openbaar gezag of waarvoor de verwerking noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf. Tenzij onze onderneming erin slaagt te bewijzen dat er een ernstige reden is voor een dergelijke verwerking, staken wij deze verwerking na het bezwaar zonder onnodige vertraging.

CONTACT

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres gdpr@benvig.cz, schriftelijk op het adres van de beheerder (correspondentieadres: Děčínská 288, 407 22 Benešov nad Ploučnicí), en/of gebruik ons online formulier hier. Wij behouden ons het recht voor om op een redelijke manier de identiteit van de aanvrager te verifiëren.


CONTACT MET DE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

Adres:

Úřad pro ochranu osobních údajů (Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefoon: +420 234 665 111 (Ústředna)
E-mail: posta@uoou.cz
Databox: qkbaa2n


HANDELSPARTNERS

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Bij de uitvoering van de contractuele relatie met onze zakenpartners verwerken wij de persoonsgegevens van onze zakenpartners naar redelijkheid en in overeenstemming met de hierboven beschreven principes (wanneer onze zakenpartner een rechtspersoon is, kan het voorkomen dat de persoonsgegevens van personen die deze rechtspersoon vertegenwoordigen, worden verwerkt). Ons bedrijf verwerkt dergelijke gegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • uitvoeren van de contractuele relaties (het verlenen van diensten);
 • nakomen van de wettelijke verplichtingen;
 • bescherming van de eigen vorderingen, het innen van vorderingen en het voeren van verweer in een eventueel geschil;
 • marketingcommunicatie naar de klanten toe;
 • verzenden van aanbiedingen van andere producten en diensten;
 • behandeling van garantieclaims
 • klantenondersteuning;
 • communicatie met de vennootschap via geautoriseerde personen, enz.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens niet alleen handmatig, maar ook op geautomatiseerde wijze in overeenstemming met het doel waarvoor ons bedrijf de persoonsgegevens heeft verkregen. De verwerking betreft onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens (met name de naam en de achternaam);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, adressen);
 • bankgegevens (rekeningnummer).

 

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons bedrijf verstrekt, zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde werknemers of individuele verwerkers van de gegevens die garanties bieden voor de uitvoering van adequate technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van de Tsjechische Republiek en de wet van de EU (in het bijzonder de AVG). De verwerking vindt plaats volgens de instructies van de verstrekker, met name de beheerders van IT-systemen, de aanbieder van software en andere verwerkers, waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten waarin de rechten en verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd. De persoonsgegevens worden verstrekt aan verwerkers buiten het grondgebied van de EU.

Indien u wilt weten wie in ons bedrijf een ontvangende partij van uw persoonsgegevens kan zijn, zullen wij u op verzoek een dergelijke lijst ter beschikking stellen. Voor ons spreekt het voor zich dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de hierboven omschreven regels, vandaar dat wij slechts toegang verlenen tot partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de specifieke doeleinden van de verwerking.

Aangezien wij ons in bepaalde gevallen door de geldende wettelijke voorschriften laten leiden, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan overheidsinstanties verstrekken, mits aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan.


 

Persoonsgegevens van derden

Alle persoonsgegevens van derden (klanten of medewerkers van zakenpartners en andere personen die deelnemen aan de samenwerking met ons bedrijf) worden eveneens verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en verwerkingsregels, en altijd voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt. Dit kan het geval zijn bij andere gegevens die wij van zakenpartners verkrijgen in verband met de uitvoering of het nakomen van een contract.

Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens van derden verwerken voor de duur van de contractuele relatie met de handelspartner, en bovendien, indien van toepassing, ook na de periode die is vastgelegd in de speciale wettelijke voorschriften. In gegronde gevallen kan het nodig zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren, maar dit geldt slechts af en toe in verband met een specifiek geval (meestal voor de bescherming van de rechten van onze onderneming). Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van elke handelspartner is om zijn medewerkers en klanten naar behoren te instrueren over de verwerking van de door ons bedrijf verstrekte persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de gegevens van andere personen die door een zakenpartner met ons bedrijf samenwerken.

 

Bewaartijd

Voor de goede uitvoering van de verplichtingen die ons bedrijf tegenover u heeft, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de rechtsbetrekkingen en voor de periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of volgens de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, op grond waarvan wij als beheerder verplicht zijn deze te bewaren.

 

Toestemming voor de verwerking

In het geval dat u ons uw vertrouwen hebt gegeven en ons de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor onze marketing- en bedrijfsdoeleinden, het bijhouden van de gegevens over gedrag, het opstellen van analyses, en verder een reeks activiteiten met als doel het informeren over producten en diensten, over georganiseerde evenementen, lopende beurzen en tentoonstellingen die verband houden met de branche/activiteiten van de beheerder, het maken van gerichte aanbiedingen, alsmede het namens de beheerder correct aanspreken met een handelsaanbod van producten en diensten schriftelijk, telefonisch of elektronisch via de contacten die betrokkene heeft verstrekt, enz. ), dient u op de hoogte te zijn van de andere, voor u belangrijke feiten. Door het verlenen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wordt het verlenen van diensten of producten niet aan voorwaarden gebonden, dus u verleent de toestemming vrijwillig en uiteraard kosteloos. U kunt deze toestemming vervolgens te allen tijde intrekken door de intentie aan de beheerder kenbaar te maken, op het bekende adres of op een andere vooraf overeengekomen wijze, terwijl er door het intrekken van de toestemming geen gevaar bestaat voor enige sanctie of ander nadeel, op de wijze die is bepaald voor de uitvoering van uw rechten (Rechten van de betrokkenen).

Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór het intrekken van de toestemming is verleend, niet aangetast. Door de toestemming in herinnering te brengen wordt ook de aansprakelijkheid van de beheerder voor de verwerking van de persoonsgegevens op grond van een andere wettelijke reden dan de toestemming niet aangetast (d.w.z. met name indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke aansprakelijkheid of om andere redenen die in de toepasselijke wettelijke voorschriften zijn vastgelegd).

Indien deze toestemming niet eerder wordt herroepen, wordt zij gewoonlijk verleend voor een periode van tien (10) jaar, tenzij in het verzoek tot het verlenen van de toestemming een andere periode is vastgesteld. Door de toestemming te verlenen voor de verwerking van eigen persoonsgegevens gaat de betrokkene ook akkoord met de verwerking van dergelijke gegevens door een derde persoon die niet de beheerder (d.w.z. de verwerker van de persoonsgegevens) is en die de beheerder met de verwerking van de persoonsgegevens belast.

WERKNEMERS

Voor ons bedrijf is het erg belangrijk dat u weet hoe uw persoonlijke gegevens bij ons worden behandeld en hoe wij ze beveiligen. Het is ons doel dat u altijd weet welke gegevens we over u verzamelen, wat we ermee doen en hoe ze beveiligd zijn, hoe lang we ze bewaren en, indien van toepassing, aan wie we ze doorgeven. Daarnaast willen wij dat u geïnformeerd wordt met wie u contact kunt opnemen als u twijfelt aan een dergelijke verwerking of als u wilt weten hoe u de verwerking van uw gegevens kunt beïnvloeden. We zijn bereid om u te adviseren over wat u kunt doen en waar u terecht kunt met een klacht over onze procedures. Mocht een woord of definitie uit deze regels niet duidelijk zijn, dan kunt u onderaan deze pagina terecht bij de begrippenlijst die we voor u hebben opgesteld.

Voor het vervullen van de arbeidsrechtelijke relaties verwerken wij de persoonsgegevens van onze medewerkers in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving en regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, en wij dragen er zorg voor dat zij op de hoogte zijn van al hun rechten en dat hun gegevens adequaat worden beschermd.

Meer gedetailleerde specificaties over de omvang van de verwerkte persoonsgegevens van de medewerkers, de doeleinden van de verwerking ervan, de periode waarin ze worden verwerkt, met inbegrip van de passende adviezen, maken integraal deel uit van het interne reglement genaamd ‘Regels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens’, waarvan al onze medewerkers op de hoogte worden gesteld.

WERKZOEKENDEN

Voor ons bedrijf is het erg belangrijk dat u weet hoe uw persoonlijke gegevens bij ons worden behandeld en hoe wij ze beschermen. Het is ons doel dat u altijd weet welke gegevens we over u verzamelen, wat we ermee doen en hoe ze beveiligd zijn, hoe lang we ze bewaren en, indien van toepassing, aan wie we ze doorgeven. Daarnaast willen wij dat u geïnformeerd wordt met wie u contact kunt opnemen als u twijfelt aan een verwerking of als u wilt weten hoe u de verwerking van uw gegevens kunt beïnvloeden. We zijn bereid om u te adviseren over wat u kunt doen en waar u terecht kunt met een klacht over onze procedures. Mocht een woord of definitie uit deze regels niet duidelijk zijn, dan kunt u onderaan deze pagina terecht bij de begrippenlijst die we voor u hebben opgesteld.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van een functie in ons bedrijf verwerken wij een aantal van uw persoonlijke gegevens, met name voor de volgende doeleinden:

 • het rekruteringsproces;
 • de uitvoering van een arbeidsovereenkomst;
 • het voldoen aan andere wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan de autoriteiten die actief zijn in de strafrechtelijke vervolging, en/of aan andere autoriteiten van het openbaar bestuur).

 

Verwerkte persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkt de persoonlijke gegevens van werkzoekenden in de mate die vanuit de werkgever nodig is voor de keuze van een geschikte kandidaat voor een openstaande functie. Wij verwerken de persoonsgegevens niet alleen handmatig maar ook automatisch. In overeenstemming met het doel waarvoor ons bedrijf de persoonsgegevens heeft verkregen, worden de onderstaande categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

 • naam en achternaam;
 • geboorteplaats;
 • adres en contactgegevens;
 • geboortedatum (leeftijd);
 • staatsburgerschap;
 • gezondheidsproblemen en risico's met betrekking tot de uitvoering van het werk;
 • gegevens over onderwijs en andere gegevens in het CV van de werkzoekende.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons bedrijf hebt verstrekt, worden vervolgens alleen toegankelijk gemaakt voor bepaalde geautoriseerde medewerkers, namelijk de afdeling Human Resources, Managerial Employee, en/of de directie met het oog op de keuze van de geschikte kandidaat. Er is dus geen sprake van het doorgeven van de persoonsgegevens van werkzoekenden aan andere verwerkers. Voor ons spreekt het voor zich dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de hierboven omschreven regels, zodat wij alleen toegang hebben tot uw gegevens in de mate die nodig is voor de vervulling van de specifieke doeleinden van de verwerking.

Aangezien wij ons in bepaalde gevallen door de geldende wettelijke voorschriften laten leiden, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan de autoriteiten van het openbaar bestuur verstrekken, mits aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan.

 

Bewaartijd

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is om het doel van de verwerking veilig te stellen en verder voor een periode waarvoor de werkzoekende toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens. Aangezien wij niet gerechtigd zijn de persoonsgegevens van niet-geslaagde werkzoekenden te verwerken na afloop van de sollicitatieprocedure, verwerken wij deze persoonsgegevens niet meer, tenzij de werkzoekende toestemming geeft voor verdere verwerking. Alle gegevens worden na afloop van het vergelijkend onderzoek voor een vacature, in geval van toestemming van de niet-geselecteerde werkzoekende, bewaard en beveiligd bij de afdeling Personeelszaken zonder toegang voor onbevoegden gedurende de in de toestemming vastgestelde periode, terwijl ze in geval van het niet geven van toestemming van de niet-geselecteerde werkzoekende worden weggegooid/verwijderd en/of teruggestuurd naar de niet-geselecteerde werkzoekende. De gegevens van een succesvolle werkzoekende worden bewaard in de persoonlijke dossiers van de werknemer.

BEGRIPPENLIJST

In het kader van dit document hebben de onderstaande uitdrukkingen, overeenkomstig met de AVG, de volgende betekenis:

 • anonieme gegevens zijn gegevens die geen verband houden met de geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zelfs wanneer deze niet meer identificeerbaar is, zelfs niet door een later proces van anonimiteit; dergelijke gegevens zijn dus geen persoonsgegevens voor de doeleinden van dit document;
 • archiefmateriaal (ook als database) elk gestructureerd geheel van persoonlijke gegevens die toegankelijk zijn volgens speciale criteria, ongeacht of het gecentraliseerd, gedecentraliseerd of gesorteerd is op basis van het functionele of geografische aspect;
 • beheerder een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; ons bedrijf BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o. wordt beschouwd als de beheerder voor dit document;
 • beperking van de verwerking markering van de bewaarde persoonsgegevens om de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
 • betrokkene geïdentificeerd of identificeerbaar individu (geen rechtspersoon - een bedrijf of organisatie);
 • bijzondere persoonsgegevens bijzondere persoonsgegevens die zeggen over het ras of de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienst of levensbeschouwing of het lidmaatschap van vakbonden, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een individu en de gegevens over de gezondheidstoestand of het seksuele leven of de seksuele geaardheid van het individu.
 • biometrische gegevens betreft persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot fysieke of fysiologische kenmerken of kenmerken van het gedrag van een persoon die een unieke identificatie mogelijk maakt of bevestigt, bijvoorbeeld gezichtsherkenning of vingerafdrukken;
 • derde partij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit van de overheid, instantie of andere entiteit die niet de betrokkene, beheerder, verwerker is, noch de persoon die rechtstreeks rapporteert aan de beheerder of verwerker, die bevoegd is voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • ontvanger een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij (de ontvangers worden niet beschouwd als overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen verkrijgen in het kader van een specifiek onderzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving);
 • persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zie betrokkene); een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een specifieke identificator, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, netwerkidentificatie of een of meer specifieke fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of de sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik ervan om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten te analyseren of in te schatten, zoals zijn prestaties, economische situatie, gezondheidstoestand, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen;
 • pseudonimiteit het pseudonimiseren van de verwerking van persoonsgegevens zodat ze niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat ze niet wordt toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • schending van de veiligheid van persoonsgegevens schending van de beveiliging die leidt tot onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of openbaarmaking van persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt;
 • toestemming van de betrokkene elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene zijn of haar toestemming geeft voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door middel van een verklaring of andere voor de hand liggende bevestiging;
 • toezichthoudende autoriteit een onafhankelijke autoriteit van de overheid die is opgericht voor de inspectie op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens; in de Tsjechische Republiek is dit Úřad pro ochranu osobních údajů (Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens);
 • verwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een instantie van de overheidsadministratie, de dienst of een andere entiteit die de persoonsgegevens voor de beheerder verwerkt;
 • verwerking van persoonsgegevens elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens die wordt/worden uitgevoerd met of zonder gebruikmaking van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, onderbrengen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, raadplegen door middel van doorgifte, verspreiding of andere vormen van toegang, het op een rij zetten of samenvoegen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Contactformulier

Tsjechische Republiek (Hoofdkantoor)

Benvig Heat Transfer spol. s r.o.
Děčínská 288
Benešov nad Ploučnicí, 407 22
Tsjechische Republiek

Telefoon: +420 412 590 511
Telefoon: +420 412 590 515 (Sales Department)
Telefoon: +420 412 590 550 (Purchasing Department)
Fax: +420 412 586 360
E-mail: info@benvig.cz | sales@benvig.cz

IČO: 14867125
DIČ: CZ14867125

Netherlands

Benvig Heat Transfer BV
Smitspol 2
3861 RS Nijkerk
Netherlands

Telefoon: +31 33 209 16 00
E-mail: info@benvig.nl