BENVIG HEAT TRANSFER - Our roots are in the Czech Republic, but we work internationally.
phone
Telefon
+420 412 590 511
phone
E-mail
info@benvig.cz

BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o.

OBRÁBĚCÍ CENTRUM A ŽEBROVÁNÍ

JSME PROFESIONÁLY V RAFINÉRIÍCH A ELEKTRÁRNÁCH

INVESTIČNÍ CELKY

JSME PROFESIONÁLY NA TEPELNÉ NÁVRHY

Quality - ČSN EN ISO 9001 certified

Společnost BENVIG HEAT TRANSFER s.r.o. se zaměřuje především na výrobu vzduchových chladičů, tepelných výměníků (shell&tube), průmyslových ohřívačů, kondenzátorů a dalších typů zařízení pro petrochemický a chemický průmysl a energetiku. Jednotlivá zařízení jsou navrhována, vyráběna a zkoušena dle specifických potřeb a požadavků zákazníků.

Dodávaná zařízení nebo jejich hlavní části jsou ve většině případů (na základě svých návrhových parametrů) tzv. vyhrazenými výrobky. Tento fakt se odráží v přístupu k provádění inspekčních činností, které vyplývají ze zákonných požadavků (např. evropské směrnice pro tlakové nádoby 2014/68/EU (dříve 97/23/EC) - PED), z požadavků konstrukčních norem (ČSN 690010, ČSN EN 13445, AD 2000-Merkblatt, ASME Code Sec. VIII Div. 1 …) a navazujících předpisů (např. aplikovaných standardů amerického petrolejářského institutu (API 661 / EN ISO 13706 (požadavky na vzduchové chladiče pro petrochemii), API 660 / EN ISO 16812 (požadavky na tepelné výměníky pro petrochemii))).

Důležité je z hlediska společnosti množství zkušeností získaných v minulosti, které posilují zájem vyrábět a dodávat zařízení, která nejen že odpovídají požadavkům aplikovaných předpisů v době samotné výroby, ale zároveň jsou spolehlivá po celou dobu předpokládaného provozu (nejen po dobu záruky). Dodržování požadavků na kvalitu a související dlouhodobá spolehlivost výrobků je cenným přínosem zákazníkům a zpětně také motivací tuto navýšenou hodnotu stále na vysoké úrovni poskytovat.

Nové požadavky související s vývojem v posledních letech, kdy se mění typ zákazníků a stále větší poměrné množství zařízení  je vyráběno pro inženýrsko-dodavatelská uskupení s nadnárodní účastí, postupně přivedlo společnost k potřebě skloubit původní ustálený přístup ke kontrole s novými požadavky vycházejícími z měnícího se portfolia zákazníků. Tyto změny se týkají jak důrazu na prvotní identifikaci vybraných typů kontrolních bodů s různými stupni účasti zákazníka (včetně provádění speciálních druhů testů - např. héliových zkoušek těsnosti s různě zvolenými stupni citlivosti, pozitivních materiálových identifikací  materiálů použitých k výrobě aparátů atd.), tak náročnějších způsobů průběžné tvorby technické dokumentace spojené se systémy průběžného schvalování jednotlivých částí dokumentace ze strany zákazníka v závislosti na jeho specifických požadavcích na způsob a průběh tohoto schvalování. Pro konkrétní zakázky a zákazníky je (nad rámec zákonných a normativních požadavků) vytvářena průvodní technická dokumentace výrobků ve specifické podobě, kterou má zákazník v případě zájmu možnost průběžně kontrolovat před finálním vyhotovením a předáním s dokončeným výrobkem. Zatím se společnosti vždy dařilo úspěšně plnit nové specifické požadavky zákazníků a je pro ni výzvou, aby tomu tak bylo s rostoucí mírou schopností, zájmu i invence nadále. Průběžná pozitivní zpětná vazba od zákazníků je v tom cennou podporou.

Quality testing Quality testing

Všechny základní prvky přístupu společnosti k realizaci zakázek jsou přímo ukotveny a během vývoje společnosti doplňovány v systémové dokumentaci firmy. Ta je podkladem a dlouhodobě naopak i výsledkem opakovaných úspěšných recertifikačních auditů systémů řízení kvality ve společnosti (především dle normy ČSN EN ISO 9001).

Vstupní kontrola – jejím hlavním cílem je neumožnit jakémukoliv materiálu, polotovaru nebo subdodávce, aby byla uvolněna pro výrobu nebo k expedici bez provedení kvantitativní a kvalitativní kontroly. Kvalitativní část kontroly zajišťuje prokázání shody přijímaného materiálu s požadavky technických specifikací vytvářených inženýry společnosti za účelem definice jasných a přesných požadavků na vlastnosti materiálů, polotovarů nebo subdodávek. Pokud přijímané zboží nesplňuje fyzicky nebo z hlediska potřebné průvodní dokumentace tyto předem definované požadavky, není ve společnosti použito.

Mezioperační kontrola je prováděna během celé realizace výroby. Základem jsou inspekční plány, vytvářené na počátku realizace zakázky.

Inspekční plány zahrnují potřebné kontrolní body definované:
- zákony (např. u tlakových nádob pro zákazníky nebo provozovatele v EÚ evropskou direktivou pro tlakové nádoby 2014/68/EU (dříve 97/23/EC - PED); u kompletních zařízení evropskou direktivou vztahující se na zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu 2014/34/EU (dříve 94/9/EC - ATEX); direktivou ošetřující požadavky na strojní zařízení 2006/42/EC (dříve 98/37/EC) atd. …)
- požadavky konstrukčních norem
- vlastními zkušenostmi získanými díky předchozí praxi a poznatkům

Dále jsou v inspekčních plánech uváděny a potvrzovány kontroly prováděné nezávislými třetími stranami (tzv. notifikovanými osobami) a v neposlední řadě zákazníkem, který má v případě svého zájmu možnost definovat svoji účast při zvolených kontrolních operacích a zkouškách včetně rozsahu a statutu své účasti (může definovat kontroly a zkoušky, které bez jeho účasti nemohou být provedeny a nesmí tak dále pokračovat výroba).

Výstupní kontrola je u dílensky dokončených výrobků zárukou jejich shody s výrobní dokumentací.

Finální kontrola zaručuje připravenost výrobků k expedici a ujištění, že během této přípravy nedošlo k jakémukoliv poškození výrobků.

Samostatnou a důležitou kapitolou mezioperační kontroly je provádění nedestruktivních kontrol částí vyráběných svařováním a navařováním. Jak vlastními silami, tak za pomoci externích defektoskopických firem společnost zajišťuje provádění všech požadovaných nedestruktivních kontrol prostřednictvím pracovníků certifikovaných dle dle EN ISO 9712 (dříve EN 473). V případě výroby dle ASME Code (Sec. VIII, Div. 1) je požadovaný personál společnosti i subdodavatelů certifikován dle souvisejícího předpisu SNT-TC-1A a správnost této certifikace je ověřovaná v rámci pravidelných recertifikačních auditů přímo od společnosti ASME.

K provádění destruktivních kontrol a dalších mechanických zkoušek materiálů společnost využívá externích služeb akreditovaných materiálových laboratoří a zkušeben, navíc s dlouholetou tradicí.

U výrobků z legovaných ocelí a ušlechtilých neželezných slitin (monel, inconel, titan, mosaz apod.) používá společnost pro ověření kvality dodávaných hutních materiálů rentgenový emisní spektrometr, kterým ověřuje správnost chemického složení materiálů nezávisle na dokladech předávaných dodavateli těchto materiálů. Díky uvedenému zařízení také společnost vlastními silami a rychle zajišťuje na hotových výrobcích pozitivní materiálovou identifikaci (PMI) pro ověření jakosti použitých materiálů (takový postup je zásadní prevencí materiálové záměny u výrobků určených do prostředí se zvýšeným korozním namáháním, pro které jsou uvedené materiály určeny).

Quality testing Quality testing

Většina výrobků společnosti spadá mezi tlakové nádoby. Nedílnou a neméně významnou částí každého výrobku je i jeho průvodní technická dokumentace, kterou zpracovává útvar zajišťující kontrolu a řízení kvality. Formu a uspořádání dokumentace - nad rámec požadavků aplikovaných předpisů - definuje zákazník. Samozřejmostí je také zpracování a předání dokumentace v elektronické podobě.

Mnoho výrobků společnosti, především kompletních vzduchových chladičů, je provozováno v prostředí s nebezpečím výbuchu. V takovém případě společnost navrhuje, certifikuje a dodává aparáty v zajištěném provedení dle požadavků evropské směrnice 2014/34/EU (dříve 94/9/EC - ATEX) a souvisejících prováděcích norem.

Společnost je držitelem oprávnění a certifikátů dokladujících zavedený a udržovaný systém řízení kvality (např. ČSN EN ISO 9001 (systém managementu kvality ve společnosti), ČSN EN ISO 3834 (jakost ve svařování)). Dlouhodobě je udržována potřebná certifikace pro výrobu ocelových konstrukcí (aktuálně především ČSN EN 1090-2). Za samostatnou zmínku stojí informace, že společnost je od roku 2004 certifikována a v pravidelných intervalech úspěšně recertifikována k výrobě tlakových nádob dle ASME Code, Sec. VIII, Div. 1. Díky této certifikaci může společnost provádět návrh, výrobu, průběžné zkoušení a závěrečnou inspekci za účasti Autorizovaného inspektora nominovaného přímo ASME organizací. Takto vyráběné nádoby může společnost také registrovat v tzv. National Board registru na základě odpovídajícího oprávnění.

Zajímavá (a z pohledu vývoje v posledních letech podstatná) je kompletní systémová certifikace společnosti pro možnost dodávek na území Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny. Tato certifikace pokrývá běžné portfolio dodávek firmy a v případě potřeby (atypických zakázek) je společnost schopna rozsah certifikace rozšířit.

Nezávislost útvaru zajišťujícího kontrolu kvality na ostatních částech firmy není ve společnosti jen teoretickým pojmem, ale možností zasahovat do průběhu výroby a provádět zkoušení tak, aby kvalita výrobků nebyla během jejich výroby snižována na úkor kvantity nebo termínových tlaků při realizaci zakázek (takové situace je společnost schopna řešit jinými způsoby než těmi, které by měly negativní dopad na konečnou kvalitu). Důležité je přesvědčení společnosti, že dlouhodobá kvalita a s ní související bezporuchová funkce zařízení je skutečnou hodnotou jak pro ni samotnou (spokojení zákazníci se k firmě vracejí), tak hodnotou, kterou dlouhodobě požaduje téměř každý zákazník více než jen nejnižší cenu nového výrobku nebo nadměrnou rychlost realizace jeho výroby.

Ve společnosti věříme, že kvalita a spolehlivost zařízení je dlouhodobou investicí - investicí do našich zákazníků, kteří naše výrobky provozují nebo instalují s očekáváním, že budou bezproblémově plnit svou funkci po celou dobu navržené životnosti nebo často i déle. To je pro kolektiv společnosti výzvou motivující ke každodenním činnostem a předmětem neklesajícího zájmu o udržování a zvyšování vlastního standardu v provádění ve všech oblastech návrhu, výroby a prováděných inspekcí.

 

Česká republika (centrála)

Benvig Heat Transfer spol. s r.o.
Děčínská 288
Benešov nad Ploučnicí, 407 22
Česká Republika

Telefon : +420 412 590 511
Telefon : +420 412 590 515 (Sales Department)
Telefon : +420 412 590 550 (Purchasing Department)
Fax: +420 412 586 360
E-mail: info@benvig.cz | sales@benvig.cz

IČO: 14867125
DIČ: CZ14867125

Nizozemsko

Benvig Heat Transfer BV
Smitspol 2
3861 RS Nijkerk
Nizozemsko

Telefon : +31 33 209 16 00
E-mail: info@benvig.nl